Artikelindex


De Vereniging
LBC werd op 10 januari 1951 opgericht en bestaat derhalve al meer dan zestig jaar. Wat ooit begon als een vriendenclub is nu uitgegroeid tot een vereniging van 84 enthousiaste bridgers zonder verdere aspiraties dan een interne competitie te spelen.Het bestuur
Er is een bestuur, echter de vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en heeft eveneens geen statuten en/of huishoudelijk reglement. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering,  legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Ook worden dan eventuele nieuwe plannen ter beoordeling aan de leden voorgelegd.Het Tolhuis
Door de jaren heen werd op verschillende locaties  gebridged. Een aantal jaren geleden werd domicilie gekozen in “het Tolhuis” Om praktische reden zijn op verzoek van het bestuur van de wijkvereniging alle leden van LBC ook lid van de wijkvereniging. Dit neemt niet weg dat  LBC een onafhankelijke vereniging is gebleven zonder verdere relatie met de wijkvereniging. Vrijwilligers van LBC draaien wel onder verantwoordelijkheid van de wijkvereniging bardiensten.Ongedwongen sfeer
De sfeer op LBC is ongedwongen en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. De regels die gehanteerd worden zijn de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond. Omdat het bij LBC niet gebruikelijk is om met systeemkaarten te spelen dient men bijzondere conventies e.d. vooraf aan de tegenspelers te melden. Van de leden wordt verwacht dat ze ethisch spelen. Over het algemeen doen zich weinig problemen voor en is nauwelijks vraag naar arbitrage. Bij problemen aan tafel is het natuurlijk wel raadzaam de arbiter te raadplegen en niet zelf naar oplossingen te zoeken.Geen bondslidmaatschap
Ooit werd besloten om de vereniging geen deel uit te laten maken van de Nederlandse Bridge Bond. Dit in verband met het feit dat er alleen een interne competitie wordt gespeeld en er geen behoefte is om aan andere vormen van bridge deel te nemen. Het afdragen van een bondscontributie werd dan ook gezien als een onnodige kostenpost.Contributie
De hoogte van de contributie wordt bepaald door:
-de jaarlijkse afdracht aan de wijkvereniging, die gelijk is aan een individueel lidmaatschap;
-reservering materiaalkosten;
-reserveringen voor de kerst- en paasdrive; 
-reservering voor lustrumfeesten; 
-een bedrag onvoorzien.